Política Privacitat

Radio Taxi Sabadell

Ràdio Taxi Sabadell

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (d’ara endavant anomenat “POLITICA DE PRIVACITAT”)  té per objecte regular l’ús del espai web que ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL posa a disposició del públic.

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai  web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté son propietat titular de ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització del espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

ÚS CORRECTE DEL ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el espai web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del espai web a d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altures usuaris al servei d’asses mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions, controls de qualsevol o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial. 

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

«Reservant un taxi amb Ràdio Taxi Sabadell es garanteix un taxi 100% legal, regulat per l’Ajuntament de Sabadell»

ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics), a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats al paràgraf anterior.  Igualment, ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL no garanteix que el espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs des de aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.

Tots els drets estan reservats.

 RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL per la utilització del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del present espai web per la seva part i ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL basada en la utilització del espai web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïbles..

Responsabilitat de ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL pel funcionament del web

ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjades, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL

Responsabilitat de ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL per enllaços des del web

ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora del espai web i al que es pugui accedir per link des de aquesta, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.

 COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment de protecció de les dades personals exigits pel Reglament General (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades (en endavant, “RGPD”) i la resta de normativa aplicable, L’ ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL informa els usuaris que les dades de caràcter personal que  proporcionin al emplenar les butlletes o requeriments de contacte (formularis diversos a la nostra web), es recolliran en fitxers propietat de ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL, i seran tractades amb la finalitat de poder prestar  i informar sobre els serveis o sobre els productes que ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL ofereix.. No està prevista la cessió ni comunicació de les esmentades dades a tercers. El fet d’emplenar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.

L’usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se a ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL mitjançant correu electrònic (info@radiotaxisabadell.com), o correu postal a C/ Girona 107  SABADELL (Barcelona).

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL a través de la seva representació legal i l’usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI DE SABADELL i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell.